lasy w słoiku | doniczki | świece sojowe | darmowa wysyłka powyżej 350zł

Regulamin sklepu internetowego sklep.kawaleklasu.pl

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM
 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
 4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT
 5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU
 6. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 7. REKLAMACJA PRODUKTU
 8. DANE OSOBOWE W SKLEPIE INTERNETOWYM
 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 


 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.sklep.kawaleklasu.pl prowadzony jest przez firmę KAWAŁEK LASU Angelika Grzduk wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, zarejestrowaną w Warszawie 01-319 przy ul. Szeligowskiej 8/45; NIP 5222795505; REGON 360948668; adres poczty elektronicznej biuro@kawaleklasu.pl.

 

1.2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów, przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa - wszelkie ewentualne wątpliwości tłumaczy się na korzyść konsumenta. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

1.3. Administratorem danych osobowych, przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu, jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności, opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca, ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

 

2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

2.1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Formularz Zamówienia oraz Newsletter.

2.1.1. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po spełnieniu łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu pola „Zamawiam i płacę” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy, sposób płatności. W wypadku Usługobiorców niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

2.1.2. Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Newsletter”, widocznej na stronie Sklepu Internetowego, adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola „Zapisz się”.

2.2. Korzystanie z Usług Elektronicznych przez Usługobiorcę jest nieodpłatne.

2.2.1. Usługa Elektroniczna Newsletter w Sklepie Internetowym świadczona jest przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@kawaleklasu.pl lub też pisemnie na adres: ul. Szeligowska 8/45, 01-319 Warszawa

 

3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

3.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.1 Regulaminu.

3.2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich. Usługodawca jest płatnikiem VAT. O łącznej cenie, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

3.3. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza Zamówień:

3.3.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.1 Regulaminu.

3.3.2. Po złożeniu Zamówienia, Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail, zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

3.4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3.3.2. Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

 

4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

4.1. Płatność za towar może być dokonywana przez Klienta w następujący sposób:

4.1.1. Przelew na rachunek bankowy.

4.1.2. Płatność online.
Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

4.2. Dostępne formy płatności:

Karty płatnicze:
* Visa
* Visa Electron
* Mastercard
* MasterCard Electronic
* Maestro

4.3. W przypadku wyboru przez Klienta sposobów płatności online, Klient powinien dokonać zapłaty w terminie 7 dni od złożenia zamówienia. W przypadku zamówień opłacanych przelewem, zastosowanie mają następujące dane do przelewu:
Bank: PKO BP
Nr konta: 90 1020 1185 0000 4202 0266 1205
Odbiorca: KAWAŁEK LASU Angelik Grzduk
Adres odbiorcy: ul. Szeligowska 8/45, 01-319 Warszawa
Tytuł przelewu: numer zamówienia

4.4. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

4.5. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU

5.1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5.2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

5.3. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:

5.3.1. Przesyłka kurierska

5.3.2. Transport firmowym samochodem

5.3.3. Odbiór w punkcie

5.4. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 7 dni, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano inny termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 7 dni. 

5.4.1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

5.5. Po otrzymaniu przesyłki, klient winien dokładnie sprawdzić stan opakowania i jego zawartość. W razie stwierdzenia ewentualnych ubytków lub uszkodzeń klient powinien dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, KAWAŁEK LASU Angelika Grzduk zaleca sporządzić protokół szkodowy.

5.6. Zamówienia realizowane są od poniedziałku do czwartku.

 

6. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

6.1. Klient ma prawo zwrócić zakupiony w sklepie towar do 14 dni kalendarzowych, od otrzymania przesyłki, na zasadach opisanych w ustawie z 2 III 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22, poz. 271 z późn. zm.) Pobierz formularz odstąpienia od umowy, wydrukuj go i wypełnij: /userdata/public/assets//formularz-odstapienia-kawalek-lasu.pdf

6.2. Zapakuj zwracany produkt i formularz odstąpienia od umowy do kartonu. Pamiętaj o odpowiednim zabezpieczeniu przesyłki.

6.3. Wyślij paczkę pocztową lub kurierską na nasz adres: KAWAŁEK LASU Angelika Grzduk, ul. Teodorówka 8, 07-120 Korytnica

6.4. Nie przyjmujemy paczek wysłanych za pobraniem lub usługą “e-przesyłka”.

6.5. Zwracany towar i dołączone do niego akcesoria nie mogą nosić śladów używania. Klient jest odpowiedzialny za zmniejszenie wartości towaru, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza możliwość zapoznania się z przedmiotem.

6.6. Wraz ze zwracanym towarem należy odesłać dowód zakupu (jeśli zawarty) oraz wszystkie bezpłatne produkty i dokumenty dołączone do zwracanego towaru.

6.7. W celu dokonania zwrotu należy: zapakować towar w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie, towar odesłać na adres wskazany w pkt 3.

6.8. Niedostosowanie się do powyższych zaleceń będzie podstawą nieuwzględnienia zwrotu towaru.

6.9. Koszt odesłania towaru ponosi Kupujący.

6.10. Po otrzymaniu przez nas przesyłki, w ciągu maksymalnie 14 dni kalendarzowych otrzymasz od nas informacje czy zwrot został przyjęty, czy nie. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia, otrzymasz przelew zwrotny tą samą metodą, którą dokonałaś płatności za zamówienie. Jeśli był to przelew bezpośrednio na nasz rachunek bankowy, zwrotu dokonamy na konto podane w wypełnionym przez Ciebie formularzu.

6.11. Jeżeli wysyłasz do nas paczkę za pośrednictwem Poczty Polskiej, zachowaj dowód nadania przesyłki – będzie to podstawą Twojej reklamacji w przypadku zaginięcia paczki.

 

7. REKLAMACJA PRODUKTU

7.1. Zgodnie z przepisami masz prawo do reklamacji nabytego towaru. 

7.2. W przypadku stwierdzenia wad fizycznych towaru: zapakuj towar w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie, przedstaw powód reklamacji, towar odeślij paczką pocztową lub kurierską na nasz adres: KAWAŁEK LASU Angelika Grzduk, ul. Teodorówka 8, 07-120 Korytnica. Pobierz formularz reklamacji, wydrukuj go i wypełnij: https://kawaleklasu-120536.shoparena.pl/userdata/public/upload/formularz-reklamacji.pdf

7.3. W ciągu 14 dni kalendarzowych reklamacja zostanie rozpatrzona.

7.4. W przypadku uzasadnionej reklamacji, Sklep oferuje rozwiązania do wyboru:

7.4.1. wymiana rzeczy na wolną od wad,

7.4.2. usunięcie wady,

7.4.3. obniżenie ceny,

7.4.4. odstąpienie od umowy.

7.5. Jeżeli w wyniku reklamacji Sklep zobowiązany jest do zwrotu Kupującemu pieniędzy, to zwrot następuje poprzez przelew na rachunek bankowy bądź za pośrednictwem systemu Przelewy24.

7.6. Reklamacje rozpatrywane są zgodnie z ustawą z 27 VI 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).

7.7. Sklep nie odpowiada za niezgodność towaru z umową, gdy kupujący o tej niezgodności wiedział lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć.

 

8. DANE OSOBOWE W SKLEPIE INTERNETOWYM

8.1. Administratorem danych osobowych Usługobiorców/Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Kawałek lasu Angelika Grzduk z siedzibą w Warszawie przy ulicy Szeligowskiej 8/45. 01-319..

8.2. Dane osobowe Usługobiorców/Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu Internetowego zbierane są, zgodnie z wolą Usługobiorcy/Klienta, w celu realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej.

8.3. Możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego:

8.3.1. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

8.3.2. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym.

8.4. Usługobiorca/Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Żądanie w tym zakresie może zostać złożone na przykład:

8.4.1. pisemnie na adres: ul. Szeligowska 8/45, 01-319 Warszawa;

8.4.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@kawaleklasu.pl

8.5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej wskazane są także każdorazowo na stronie internetowej Sklepu Internetowego przed zawarciem danej umowy.

8.6 RODO

Wstęp Chcąc dopasować nasze treści do Twoich potrzeb korzystamy na naszych stronach z technologii pozwalających nam zbierać Twoje dane osobowe. Pragniemy poinformować Cię dokładnie co zbieramy, dlaczego to zbieramy i czego możesz od nas oczekiwać.
Kim jesteśmy? Administratorem Twoich danych osobowych a wiec podmiotem odpowiedzialnym za to, co się z nimi dzieje, jesteśmy my: Kawałek lasu Angelika Grzduk z siedzibą w Warszawie przy ulicy Szeligowskiej 8/45. 01-319..
Jakie dane zbieramy? Imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail. 
Po co je zbieramy i czy możemy je zbierać?
 • Zbieramy dane zapisane w cookie w celu dopasowania treści do Twoich potrzeb. Pisząc o „treściach” mamy na myśli zarówno to, co publikujemy w naszym serwisie, jak również to, co wyświetlają Ci nasi partnerzy. Pisząc o „dopasowaniu” mamy na myśli uczynienie treści ciekawszymi dla Ciebie. Dane zapisane w cookie umożliwiają nam bowiem analizowanie twoich zachowań. Ich zbieranie jest oparte o wyrażoną przez Ciebie zgodę.
 • Aby wysyłać Ci newsletter
 • Abyśmy mogli zrealizować Twoje zamówienie
Partnerzy

SHOPLO, BLUE MEDIA, PICKPACK, DPD

Inni odbiorcy

Jeśli wymaga tego od nas obowiązujące nas prawo, musimy przekazać Twoje dane osobowe uprawnionym do tego podmiotom, takim jak sądy, urzędy skarbowe czy organy ścigania.

Twoje prawa

W każdym momencie przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru - Urzędu Ochrony Danych Osobowych. https://uodo.gov.pl/pl

Tam, gdzie podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda, możesz ją wycofać w każdej chwili. Aby to zrobić, wystarczy złożyć żądanie. Żądanie w tym zakresie może zostać złożone na przykład:

pisemnie na adres: ul. Szeligowska 8/45, 01-319 Warszawa;

w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@kawaleklasu.pl

. Pamiętaj jednak, że nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania dokonywanego do momentu jej wycofania.

Pamiętaj także, że masz prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Dodatkowo możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania, a także żądać przeniesienia danych. Aby to zrobić,

wystarczy złożyć żądanie. Żądanie w tym zakresie może zostać złożone na przykład:

pisemnie na adres: ul. Szeligowska 8/45, 01-319 Warszawa;

w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@kawaleklasu.pl

 

   
Jak dług przechowujemy Twoje dane?

Ze względów bezpieczeństwa i trwania roszczeń okres przechowywania kopii zapasowych wynosi 3 lata.

Kontakt

e-mail sklep@kawaleklasu.pl, tel 601903029

 

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

9.2. Zmiana Regulaminu:

9.2.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

9.2.2. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Newsletter) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych, Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

9.2.3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

9.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl